گروه مهندسی کویر

گروه مهندسی کویر در بخش آب محصولات تخصصی زیر را از مرحله طراحی و محاسبات تا مرحله ساخت و نصب در محل کارگاه ساخت خود براساس آخرین استانداردهای مربوطه تولید می نماید :

1- تانک ضربه گیر  

2- سرج تانک و تجهیزات کنترل ضربه قوچ

3- پکیج تصفیه آب به روش RO

4- فیلتراسیون

5- تجهیزات صنعت آب