گروه مهندسی کویر

طراحی، ساخت و راه‌‌اندازی مخازن ضربه‌گیر و تجهیز ایستگاه‌های پمپاژ آب 

 وضعیت

 آلبوم تصاویر  سال اجرا  کارفرما  شرح پروژه  ردیف
  تحویل قطعی سوابق کاری  1396 شرکت سیمان غرب آسیا  انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه گیر 3/5 مترمکعبی 25 بار (2دستگاه) 1
 تحویل قطعی  سوابق کاری 1396  شرکت آبفا خراسان رضوی   انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه گیر 6 مترمکعبی 16 بار طرح آبرسانی بینالود (1دستگاه)
 تحویل قطعی  سوابق کاری 1395  شرکت آبفا گلستان   انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه گیر 6 مترمکعبی 25 بار طرح آبرسانی خرگوش تپه گرگان (1دستگاه)
 تحویل قطعی  سوابق کاری 1395  شرکت آشیانه سازان (آب منطقه ای ایلام)   انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه گیر 8 مترمکعبی 25 بار طرح آبرسانی پاوه (4دستگاه)
 تحویل قطعی  سوابق کاری 1395  شرکت اسکام   انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه گیر 3 مترمکعبی 16 بار (1دستگاه) 5
 تحویل قطعی سوابق کاری 1394  مکعب سازان (جهاد خوزستان) انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه گیر 15 مترمکعبی 10 بار طرح آبرسانی دشت گوریه (1دستگاه) 6
تحویل قطعی  سوابق کاری  1394 مکعب سازان (جهاد خوزستان)  انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی سرج تانک یکطرفه 25 مترمکعبی طرح آبرسانی دشت گوریه (1 دستگاه) 7
تحویل قطعی  سوابق کاری  1394 آب و فاضلاب آذربایجان غربی انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه‌گیر 3/7 مترمکعبی 16 بار ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه آب مهاباد (1 دستگاه) 8
تحویل قطعی  سوابق کاری  1394 آب اوان (سازمان پارکهای مشهد ) انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه گیر 3/5 مترمکعبی 20 بار ایستگاه پمپاژ پارک بهشت مشهد (1دستگاه)  9
تحویل قطعی  سوابق کاری  1394 آب و فاضلاب آذربایجان غربی انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه‌گیر2/9 مترمکعبی 16 بار ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه آب مهاباد (1 دستگاه)  10
تحویل قطعی سوابق کاری 1394 آب اوان (آب منطقه ای قزوین) انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه‌گیر 2/5 مترمکعبی 16 بار(1 دستگاه) 11
تحویل قطعی  سوابق کاری 1394 آب و فاضلاب یزد انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخازن ضربه‌گیر 2 مترمکعبی 20 بار ایستگاه های پمپاژ آب خط انتقال ندوشن (4 دستگاه) 12
تحویل قطعی  سوابق کاری 1394 آب و فاضلاب البرز انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه‌گیر 3 مترمکعبی 16 بار (2 دستگاه) 13
تحویل قطعی  سوابق کاری  1394 آب و فاضلاب البرز  انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی سرج تانک یکطرفه 35 مترمکعبی (1 دستگاه) 14
تحویل قطعی  سوابق کاری  1394 آب و فاضلاب آذربایجان غربی انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه‌گیر 16 مترمکعبی 10 بار (1 دستگاه)  15
تحویل قطعی  سوابق کاری  1394 شرکت آب بند انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخازن ضربه‌گیر 3 مترمکعبی 16 بار (2 دستگاه)  16
تحویل قطعی  سوابق کاری  1394 آب و فاضلاب آذربایجان غربی انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخازن ضربه‌گیر 21 مترمکعبی 16 بار (2 دستگاه)  17
تحویل قطعی سوابق کاری  1393 آب و فاضلاب آذربایجان غربی انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخازن ضربه‌گیر 2 مترمکعبی 25 بار چاههای شماره 3 و 4 مهاباد (2 دستگاه)  18
تحویل قطعی  سوابق کاری  1393 آب و فاضلاب آذربایجان غربی انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخازن ضربه‌گیر 2 مترمکعبی 25 بار چاههای شماره 1 و 2 مهاباد (2 دستگاه)  19
تحویل قطعی  سوابق کاری  1393 آب و فاضلاب آذربایجان غربی انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه‌گیر 2 مترمکعبی 16 بار ایستگاه پمپاژ آب مسکن مهر سردشت (1 دستگاه)  20
تحویل قطعی سوابق کاری  1392 آب و فاضلاب یزد انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخازن ضربه‌گیر 2 مترمکعبی 20 بار ایستگاه های پمپاژ آب خط انتقال بافق به بهاباد(4 دستگاه)  21
تحویل قطعی  سوابق کاری  1392 شرکت آب اوان  انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه‌گیر 1/5 مترمکعبی 25 بار ایستگاه پمپاژ آب صفادشت تهران (1 دستگاه)  22
تحویل قطعی سوابق کاری  1393 سیناب زنده رود (جهاد چهارمحال بختیاری)  انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه‌گیر 5 مترمکعبی 25 بار طرح آبرسانی دشت سودجان (1 دستگاه)  23
تحویل قطعی  سوابق کاری  1391  آتین دژ پارس ( سازمان حفاظت محیط زیست ) انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه‌گیر 3 مترمکعبی 10 بار ایستگاه پمپاژ پارک پردیسان تهران (1 دستگاه)  24
تحویل قطعی  سوابق کاری  1392 اداره آب حومه اربیل عراق  انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه‌گیر 8 مترمکعبی 40 بار ایستگاه پمپاژ آب سوران به رواندز اربیل (1 دستگاه)  25
تحویل قطعی  سوابق کاری  1392 آب و فاضلاب البرز  انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه‌گیر 5 مترمکعبی 16 بار ایستگاه پمپاژ آب شماره 1 شهرجدید هشتگرد (1 دستگاه)  26
تحویل قطعی  سوابق کاری  1392 آب و فاضلاب البرز انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه‌گیر 6 مترمکعبی 20 بار ایستگاه پمپاژ آب شماره 2 شهرجدید هشتگرد (1 دستگاه)  27
تحویل قطعی  سوابق کاری  1391 آب و فاضلاب خراسان شمالی  انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه‌گیر 3/5 مترمکعبی 16 بار ایستگاه پمپاژ آب سیدجمال الدین شهر اسفراین (1 دستگاه)  28
تحویل قطعی  سوابق کاری  1391 شهرکهای صنعتی چهارمحال بختیاری انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه‌گیر 2 مترمکعبی 16 بار ایستگاه پمپاژ آب  شهرک صنعتی شهرکرد (1 دستگاه)  29
تحویل قطعی  سوابق کاری  1390 شرکت ژرف سازه (آب و فاضلاب قم)  انجام محاسبات هیدرولیکی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی مخزن ضربه‌گیر 2 مترمکعبی 16 بار ایستگاه پمپاژ آب  شهید صالحی (1 دستگاه)  30
تحویل قطعی  سوابق کاری  1390 شرکت فرس فرا ساحل کیش  انجام محاسبات، طراحی و ساخت سرج تانک سیمان 5 مترمکعبی 5 بار (1 دستگاه)  31

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اینستاگرام گروه مهندسی کویر

کانال تلگرام گروه مهندسی کویر