گروه مهندسی کویر

تکنولوژی روز دنیا جهت تصفیه آب استفاده از روشهای فرافیلتراسیون می باشد که میکروفیلتراسیون (MF) ،غشاهای نیمه تراوای اسمز معکوس (RO) ، نانو فیلتراسیون (NF) و الترافیلتراسیون (UF) از جمله این روشها می باشد.

در سالهای اخیر روشهای قدیمی فیلتراسیون با فرآیندهای غشایی تکامل یافته اند.در این فرآیندها از غشاهای نیمه تراوا به عنوان عامل اصلی جداسازی استفاده می شود.فرآیندهای که براساس انواع غشاء پی ریزی گردیده اند قادر به جداسازی مواد با اندازه های مختلف از سیال می باشند. میکرو فیلتراسیون برای جداسازی ذرات بسیار کوچک، اولترافیلتراسیون برای جداسازی ماکرومولکولها، نانو فیلتراسیون برای جداسازی مولکولها و اسمز معکوس برای جداسازی یونها به کارگرفته می شوند.

تاریخچه استفاده از آب و مهندسی آب به زمان باستان و ایجاد نخستین زندگی گروهی بشر باز می گردد. نخستی شهرها درتمدن باستان در کنار رودخانه ها و دریاچه ها تشکیل شد و روشهای آبرسانی و آبیاری به وجود آمد که در این میان دسترسی به منابع اب اهمیت ویژه ای برای حیات بشر از دو دیدگاه کمی و کیفی داشته است.

به دلیل توسعه شهری، برنامه ریزی و بهینه سازی سیستمهای انتقال آب اهمیت بسیاری برای سازمانهای مسئول پیدا کرده است. بخش مهمی از فرآیند  تأمین آب مورد نیاز در بخشهای مختلف شرب، صنعت و کشاورزی، فرآیند انتقال آب از محل تأمین به محل مصرف می باشد که طراحی ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال آب براساس استانداردهای روز دنیا و درنظرگرفتن مباحث انرژی و بهره وری اهمین زیادی داشته و پس از آن تهیه و اجرای طرح تحت نظر تیم کارشناسی مجرب و متخصص بسیار حائز اهمیت می باشد.

کیفیت طراحی، بهینه سازی انرژی، مناسب و به روز بودن طرحهای انتقال آب و ایستگاهها و تجهیزات مربوطه از جمله نکات مورد توجه این گروه مهندسی می باشد. 

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اینستاگرام گروه مهندسی کویر

کانال تلگرام گروه مهندسی کویر

مشکلات پمپاژ آب را به ما بسپارید 

به دلیل توسعه شهری، برنامه ریزی و بهینه سازی سیستمهای انتقال اب اهمیت بسیار زیادی برای سازمانهای مسئول پیدا کرده است. قسمت اعظم فرآیند تأمین آب مورد نیاز در بخشهای مختلف شرب، صنعت و کشاورزی، فرآیند انتقال آب از محل تأمین به محل مصرف می باشد که طراحی ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال آب براساس استانداردهای روز دنیا و درنظرگرفتن مباحث انرژی و بهره وری اهمیت بسیار زیادی داشته و پس از آن، تهیه و اجرای طرح تحت نظارت تیم کارشناسی مجرب و متخصص بسیار حائز اهیمت می باشد.
کیفیت طراحی، بهینه سازی انرژی، مناسب و به روز بودن طرحهای انتقال آب و ایستگاه ها و تجهیزات مربوطه از جمله نکات مورد توجه این گروه مهندسی می باشد. 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12