گروه مهندسی کویر

امروزه از فرآیند اسمز معکوس(RO) به عنوان یک فرآیند جداسازي در بسیاري از صنایع تولید آب شیرین ،تصفیه پسابها ، صنایع غذایی و داروسازي و ... استفاده می‌شود. استفاده از این روش با تولید غشاهاي جدید که می‌توانستند در محدوده وسیعی از pH و دماهاي مختلف عمل کنند و نسبت به بسیاري از مواد شیمیایی و بیولوژیکی موجود در آب مقاومت داشته باشند توسعه چشمگیري یافته است. روشRO نسبت به بسیاري از فرآیندهاي جداسازي دیگر، همانند تقطیر، استخراج، تعویض یونی و جذب داراي مزایاي فراوانی می‌باشد. در این روش به هیچگونه تغییرات فازي شدید انرژي و یا استفاده از محلولهاي گرانقیمت جاذب نیازي نیست .طراحی و عملکرد این روش در مقایسه با بسیاري از روشهاي قدیمی جداسازي راحت‌تر می‌باشد.

در صنایع تولیدي آب شیرین ، روشRO در مقایسه با روشهاي دیگر داراي مزایاي زیر می باشند:  

  1. مصرف پایین انرژي (نسبت به روشهاي تقطیري)
  2. هزینه نگهداري پایین
  3. حجم و سایز کوچک سیستم
  4. راهبري آسان
  5. نصب و راه اندازي در کوتاهترین زمان
  6. مصرف پایین مواد شیمیایی در مقایسه با روش تعویض یونی

در سیستمهاي RO نسبت به سیستمهاي گرمایی مصرف انرژي پایین می‌باشد و بسیاري از مشکلات همانند خوردگی که در سیستمهاي گرمایی به دلیل عملکرد در دماهاي بالا وجود دارد ، در این سیستم دیده نمی‌شود.از نقطه نظر آلودگی نیز روش اسمز معکوس به روش تبادل یونی ارجحیت دارد، زیرا هیچگونه ناخالصی به جز آنجه قبلاً در آب وجود داشته است، به محیط زیست اضافه نمی‌کند.

برخلاف سیستمهاي تقطیري و تعویض یونی به دلیل آنکه قسمت اصلی تصفیه آب در سیستمهاي RO توسط غشاها انجام می‌شود، در صورتیکه اشکالی در سیستم به دلیل خرابی یکی از آنها اتفاق افتاد، نیازي به متوقف کردن کامل سیستم نیست، غشاء خراب را می‌توان به سادگی از سیستم خارج و تعویض یا تغییر داد. در مقایسه با سیستمهاي تعویض یونی، هزینه یک سیستم RO، نسبت به تغییرات ناخالصیهاي آب وابستگی کمی دارد، بنابراین درصورت تغییر خلوص آب ورودي تغییرات زیادي در هزینه‌هاي تمام شده آب نهایی داده نمی‌شود. 

  برای محاسبه، طراحی، مشاوره، ساخت و سفارش پکیج تصفیه RO با ما تماس بگیرید.