گروه مهندسی کویر

فرآيند تصفية آب يك زنجيرة به هم پيوسته‌اي را تشكيل مي‌دهد كه عملكرد صحيح هر بخش مي‌تواند در راندمان و كارآيي بخش متعاقب آن تاثير گذار باشد و در مجموع برآيند بازدهي هر يك از  بخشهاي تصفيه‌خانه در وضعيت كيفيت آب توليدي موثر است. به عنوان مثال در يك كارخانه در صورت خوب عمل نكردن جزيي از پروسس در توليد محصولات، كيفيت محصول افت مي نمايد ، بدين ترتيب فرآيند تصفيه يك پروسس زنجيره اي است كه به منظور دستيابي به كيفيت آب تصفيه شده در حد استاندارد ملي نياز است از ورود آب خام به تصفيه خانه، گندزدايي مقدماتي، واحدهاي اختلاط، انعقاد، ته نشيني، صاف سازي و گندزدايي نهايي هر كدام در نقطه اپتيمم يا بهينه داراي كارآيي باشند. سيستم‌هاي تصفيه آب از بزرگترين و مهمترين سرمايه‌هاي شركت آب و فاضلاب محسوب مي‌شوند، به نحوي كه به عنوان يك سرمايه‌گذاري مهم در بخش زير بنايي صنعت آب به حساب آمده و لذا حفاظت از اين سرمايه مي‌بايستي به عنوان يكي از مهمترين استراتژي‌هاي بهره‌برداري مورد توجه قرار گيرد .

ادامه مطلب: تصفیه آب