گروه مهندسی کویر

آب از محوري‌ترين عوامل توسعه جوامع انساني است و از ديرباز نقش عمده‌اي در زندگي بشر ايفا نموده است. در طي گذشت سال‌ها با افزايش رشد و پراكندگي جمعيت و گسترش نيازهاي كشاورزي، بشر به انتقال آب روي آورد. نحوه انتقال آب بسته به موقعيت جغرافيايي و محيطي متفاوت بوده است. استفاده از خطوط لوله انتقال آب، يكي از روشهاي انتقال آب مي باشد كه اين روش ضمن كاهش اتلاف آب، انتقال حجم دلخواه آب با شدت مورد نظر را ميسر مي سازد.

در طراحي سيستمهاي هيدروليكي تحت فشار تحليل جريانهاي ناماندگار بحث بسيار مهمي است. جريانهاي ناماندگار در لوله‌ها به شكلهاي گوناگوني ممكن است رخ دهد كه يكي ازاشكال آن، جريان ناماندگار «میرا»  مي‌باشد، كه «ضربه قوچ» یا «ضربه آبی» ناميده مي‌شود.

با توجه به اهميت مبحث فوق، امور آب وزارت نيرو در قالب طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني آب و آبفا، تهيه نشريه "دستورالعمل انتخاب و طراحي تجهيزات كنترل ضربه قوچ در تاسيسات آبرساني شهری" را با هماهنگي دفتر نظام فني اجرايي معاونت نظارت راهبردي رييس جمهور در دستور كار قرار داد و پس از تهيه، آن را براي تاييد و ابلاغ به عوامل ذينفع نظام فني اجرايي كشور به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (دفتر نظام فني اجرايي) ارسال نمود كه پس از بررسي، براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آيين‌نامه استانداردهاي اجرايي مصوب هيات محترم وزيران و طبق نظام فني اجرايي كشور تصويب و ابلاغ گرديد.

نشريه حاضر به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي و وحدت نظر در محاسبه و تعيين مشخصات و تجهيزات ضربه قوچ در پمپاژ آبرساني و همچنين رعايت اصول، روشها و فنون اجرايي متناسب با امكانات داخلي و با توجه به استانداردها و دستورالعملهای بين‌المللي، تهيه و تدوين گرديده است. اين نشريه در برگيرنده روشها و كارهاي مربوط به محاسبات پايه و تجهيزات مرتبط با ضربه قوچ در تاسيسات و خطوط پمپاژ انتقال آب و شبكه‌هاي توزيع آب و توصيه‌هاي لازم در اين ضمينه مي‌باشد.

برای استفاده از این دستورالعمل در ادامه آن را دانلود کرده و درصورت داشتن هر سوال یا مشکلی با ما تماس بگیرید.

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک کنید