گروه مهندسی کویر

استانداردهای مورد استفاده در طراحی طرحهای تصفیه آب:

در ادامه تعدادی از استانداردهای مورد استفاده در تصفیه آب جهت استفاده مهندسین محترم این بخش از صنعت آب و فاضلاب برای دانلود ارائه شده است.

 برای دانلود استاندارد آب آشامیدنی کلیک کنید.  برای دانلود راهنمای کنترل کیفیت در تصفیه آب آشامیدنی کلیک کنید. برای دانلود استاندارد نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب کلیک کنید.