گروه مهندسی کویر

در برخی موارد جهت تصفیه آب نیاز به سیستمهای پیش تصفیه می باشد. این سیستمها شامل انواع فیلترهای متداول مانند فیلترهای شنی، فیلترهای کربنی و سختی گیرها می باشد.