• پرینت

تاریخچه استفاده از آب و مهندسی آب به زمان باستان و ایجاد نخستین زندگی گروهی بشر باز می گردد. نخستی شهرها درتمدن باستان در کنار رودخانه ها و دریاچه ها تشکیل شد و روشهای آبرسانی و آبیاری به وجود آمد که در این میان دسترسی به منابع اب اهمیت ویژه ای برای حیات بشر از دو دیدگاه کمی و کیفی داشته است.

به دلیل توسعه شهری، برنامه ریزی و بهینه سازی سیستمهای انتقال آب اهمیت بسیاری برای سازمانهای مسئول پیدا کرده است. بخش مهمی از فرآیند  تأمین آب مورد نیاز در بخشهای مختلف شرب، صنعت و کشاورزی، فرآیند انتقال آب از محل تأمین به محل مصرف می باشد که طراحی ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال آب براساس استانداردهای روز دنیا و درنظرگرفتن مباحث انرژی و بهره وری اهمین زیادی داشته و پس از آن تهیه و اجرای طرح تحت نظر تیم کارشناسی مجرب و متخصص بسیار حائز اهمیت می باشد.

کیفیت طراحی، بهینه سازی انرژی، مناسب و به روز بودن طرحهای انتقال آب و ایستگاهها و تجهیزات مربوطه از جمله نکات مورد توجه این گروه مهندسی می باشد.